“AutoText, Huruf & Simbol utk Blackberry Messenger”

Utk menggunakannya di blackberry messenger, tinggal copy dan paste saja. Atau bisa anda simpan sebagai auto text dan juga simpan di MemoPad utk di edit / modif sesuai keinginan anda.
HURUF
Ā ā Ă ă Ą ą à á â ã ä å æǻ Ǻ Ǽ ǽ Þ ß Ć ć ĉ Ċ ċ Ččç Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě è é ê ë ſ ƒ Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī ì í î ï Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺĺ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋŌ ōÒ Ó Ô Õ Ö Ø Ŏőð ñ ò ó ô õ ö ø œ þ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř řŚ ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű űŲ ų ù ú û ü ù ν ώ Ŵ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅŵ × x Ŷ ý ÿ ŷ Ÿ ч Ź ź Ż ż Ž žž.

Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Λ Κ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ ΦΧ Ψ Ω ΪΫ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ
ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ
А Б В Г Д Е Ж З И Й КЛ Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Яб в г д е
ж з и й к л м но п р с т у ф х ц ч ш щъ ы ь э ю я ёђ ѓ є ѕ і јј љ њ ћ ќ ў џ Ґ ґ Ẁ ẁ Ẃ ẃ ẅ Ẅ Ỳ ỳ ₣ ₤ ₧ € № ∂ ∏ ∑ √ ∫ Ǻǻ Ǽ ǽ Ế ế Ề Ψ ∑ ξ ζ ω ∏ √ o(‧”’‧)o oaPpY ω

Ǻ ǻ Ǽ ǽ Δ λ Д д Δ Λ а α ά Ά Α Ā ā Ă ă Ą ą Ä ª ä Å Ä À Á Â å ã â Æ à æ A a ά a â á à Â â Ã ã Ά Æ æ Āā Ăă Ąą ǎ
В в Б β Ђ Ъ Ы Ь ъ ы ь Ъ Ђ Β ß lЗ в Ы
€ Ç ¢ ç ς с С Œ œ © ċ Ć ć ς Ĉ ĉ Ċ ċ Č č
Ď ď Đ đ ð d δ
Σ З Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Э Ё Έ e ë ê ξ Ê È É € Ë é è Є € ξ ∑ ∑ Ế Е Ề é è έ є Є e Э є з ё Œ œ ∑ Ξ
F ₣ ƒ ſ f ƒ – Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ
Н Ĥ ĥ Ħ ħ Ή ŀl Η H h H h Ή ћ ђ Ћ н Њњ Љ љ
І Ї ϊ Ϊ ί ι Ï ї Ί Ι I I Ί ¡ ϊ ï î Í í Ì ì Î î I I I ΐ I Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ I IJ ij – Ĵ ĵ ј Ј J j – Ќ К K k ќ ĸ к Ќ Ќ Ķ ķ ĸ κ
Ĺ ĺ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł L ŀ l £ l Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ ₤ – м М ♍
И Π п Ν И и й η ñ Ñ Й Ŋ ŋ ή ή η n и й N Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn ŋ ∏ ♑
Ό Ο о ό Θ Ф Φ Ǿ Ø ǿ ø ф σ ό θ θ Θ θ ó ò Ó Ò Ô ô Ö ö Õ õ Ό Ø O o Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ø Ю ю
Р Ρ þ Þ р ρ – Q q Ф Φ ф
Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Я R я r г Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř я
š Š § S ѕ Ś ś Ŝ ŝ Ş ş – т t Т Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ
Џ U u ΰ Ú ú Ù ù Û û Ü ü µ υ U u Ц ц Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų ΰ υ ϋ ύ ϋ ύ џ μ ǔ
Ш Щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ ω ώ ώ ш щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ W w ω ώ ω ш щ Ŵ ŵ
Х χ х × ж Ж – Ŷ ŷ Ÿ ÿ Ỳ ỳ Ў ў у У Ч ч ¥  Ύ Ý ý γ Υ ψ Ψ – Ź ź Ż ż Ž ž Z

Ш ǎ Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÝÞ ß à á â ã ä å ǻ æ ç è é ê ëì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā Ăă Ąą Å Ã Ǻ Ć ć ĉ Ċ ċ Č č Ç Ď ď Đ đ Ë Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Î Ï Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř. ř Я Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű űŲ ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǽ ǽ Ǿ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ˝ · Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Λ Κ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ ΦΧ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е H ª …h ª …=D H ª …h ª …:D H ª …h ª …=D H ª …h ª …:DЖ И Й КЛ М Н О П Р С Т УФ Х H ª …h ª …=D H ª …h ª …:D H ª …h ª …=D H ª …h ª …:DЦ Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Яб в г д е ж з и й к л м но п р с т у ф х ц ч ш щъ ы ь э ю я ёђ ѓ є ѕ і ј љ њ ћ ќ џ Ґ ґ Ẁ ẁ Ẃ ẃ ẅ Ẅ Ẁ Ỳ ỳ ў – — ― ‘ ‚ “ ” „ ‹ › ‾ ⁄ ₣ ∂ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ế ế Ề ξ ζ ω

A̶̲̥̅̊ B̶̲̥̅̊ C̶̲̥̅̊ D̶̲̥̅̊ E̶̲̥̅̊ F̶̲̥̅̊ G̶̲̥̅̊ H̶̲̥̅̊ I̶̲̥̅̊ J̶̲̥̅̊ K̶̲̥̅̊ L̶̲̥̅̊ M̶̲̥̅̊ N̶̲̥̅̊ O̶̲̥̅̊ P̶̲̥̅̊ Q̶̲̥̅̊ R̶̲̥̅̊ S̶̲̥̅̊ T̶̲̥̅̊ U̶̲̥̅̊ V̶̲̥̅̊ W̶̲̥̅̊ X̶̲̥̅̊ Y̶̲̥̅̊ Z̶̲̥̅̊

a̶̲̥̅̊ b̶̲̥̅̊ c̶̲̥̅̊ d̶̲̥̅̊ e̶̲̥̅̊ f̶̲̥̅̊ g̶̲̥̅̊ h̶̲̥̅̊ i̶̲̥̅̊ j̶̲̥̅̊ k̶̲̥̅̊ l̶̲̥̅̊ m̶̲̥̅̊ n̶̲̥̅̊ o̶̲̥̅̊ o̶̲̥̅̊ q̶̲̥̅̊ r̶̲̥̅̊ s̶̲̥̅̊ t̶̲̥̅̊ u̶̲̥̅̊ v̶̲̥̅̊ w̶̲̥̅̊ x̶̲̥̅̊ y̶̲̥̅̊ z̶̲̥̅̊
Ƨ̲̣̣̥Ş̲̣̥Ƨ̲̣̥S̤̥̈̊ƨ̣̣̣̇̇̇̇Ƨ̷̜̩̌̋ υ̲̣̥μ̥ ρ̲̣̣̥ρ̥̥ρ̩̩̩̩̥ ε̲̣̣̣̥ǝ̩̥ǝ̥̥ǝ̩̩̩̥є̲̣̥є̲̣̣̣̥ǝ̍̍̍̍̊ я̲̣̥я̲̣̣̥я̣̣̥я̥я̩̥̊ ά̲̣̣̣̥ɑ̣̣̝̇̇Ώ̶̲̣̣̥Ω̴̩̩̩̥Ω̶̣̣̥̇̊ƌ̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥ά̲̣̥α̇̇̇ɑ̤̥̈̊α̣̣̥α̍̍̊α̇̇̇̊@̤̥̣̈̊̇ɑ̣̣̝̇̇ǎ̜̣̍ o̲̣̥O̲̣̣̥ό̲̣̣̣̥ø̲̣̣̥Ợ̥ợ̣̣̝̇̇̇ợ̣̣̇̇̇ọ̥
н̲̣̣̣̥H̲̣̣̣̥н̣̣̣̝̇̇̇ γ̲̣̣̥ÿ̲̣̣̣̥γ̥ B̲̣̣̣̥в̍̍̍̍̊β̣̣̥ß̍̍̊ м̤̣̲̣̥̈̇ṁ̭̥̈̅̄м̣̣̥̇̊м̲̣̣̥М̣̣̥̇̊M̲̣̣̣̥м̣̣̣̥ τ̲̣̣̥†̥†̥̥τ̣̣̥τ̩̩̥ к̲̣̣̥к̣̣̥κ̣̝̇
N̤̥̈̊и̣̣̣̥п̥̥и̣̣̣̣̥п̥̥̲̣̥п̥̥̲̣̣̣̥и̲̮̣̥̅̊п̲̣̣̥ Z̲̣̣̣̥z̲̣̥ Ǧ̩̥G̲̣̣̣̥ ɪ̣̝̇ι̥ȋ̝̊̅̄ı̣̣̣

┏̲A̶̲̥̅̊┓̲┏̲G̶̲̥̅̊┓̲┏̲a̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲L̶̲̥̅̊┓̲┏̲A̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲y̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲B̶̲̥̅̊┓̲┏̲b̶̲̥̅̊┓
┏̲C̶̲̥̅̊┓̲┏̲D̶̲̥̅̊┓̲┏̲e̶̲̥̅̊┓̲┏̲F̶̲̥̅̊┓̲
┏̲g̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲G̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲H̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲I̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲i̶̲̥̅̊┓̲┏̲K̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲k̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲L̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲M̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲m̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲n̶̲̥̅̊┓̲┏̲O̶̲̥̅̊┓̲┏̲o̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲P̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲r̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲S̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲s̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲T̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲U̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲v̶̲̥̅̊┓̲┏̲V̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲W̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲Y̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲y̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲J┓̲ ┏̲z̶̲̥̅̊┓̲

SIMBOL
 ☎ ☇ ☁ ☂ ♥ ♣ ♠ ♦▲ △ ▼ ▽ © ® ™ ☃ ☇ ⌣ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ™ ♑ ♉ ♐ ♈ ♒ ♋ ♌ ♎ Σ Λ Γ ☑ ☀ Æ ⇆ ☎ ✆ ✉ ♊ ♏ ♓ ♢ ♤ ♧ ♡ Π Σ † τ λ ※ № • ◦♏ ☇ ☺ ♌ † ♓ ♊ ✉ ✆ ✉ ☀ ♊ ♐ ♑ ♒ ♓ Δ Σ Λ Γ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♢ ♤ ♧ ♡ © ® ☺ § ™ ¤☂ ☃ ☇ ⌣ ♋ ø œ Œ ¹²³ ¬ ∞ ° • o ‰ ∏ µ Δ Ω √ ¢ ¥ € £ ƒ $ ≤ ≥ ± ≠ ~ ≈ ¼ ½ ¾ (( )) [ } » \ ÷ ” | ∫ ∑ † ‡ … ¦ ¿ ¡¤ ± µ ð̀́ Ώ Δ Θ έ ζ‍‍ ‍† ‡ ₣ ¬ ª ¯≤ ≥ ± ≠ ~ ≈ ¼ ½ ¾ (( )) [ } » \ ÷ ” | ∫ ∑ † ‡ … ¦ ¿ ¡¤ ± µ ð̀́ Ώ Δ Θ έ ζ‍‍ ‍† ‡ ₣ ¬ ª ¯ ÷ Ξ ξ € ≈ ® û â î εїз ^ + * % # ¨ o 0 »-> ø ¤ ? ¿ © † ♡ <-« ø ж ° ± Ψ۝ § º¤ • εïз © ® ◦° Ψ ∑ ξ ζ ω ∏ √ ¤ ∞ ≠ ^_^ = » « γ ©†εïз ® © °¹²³∙ ◦ ° Ψ № ∑ ξ ζ ω ∏ √ ¤ ∞ ≠ ^_^ = ≈ γ ō ε ┌ ω § Θ I ™ ۝ù | ∫ † ‡ … ¦ ¿ ¡ µ ð̀́ έ ζ‍‍ ‡ ₣ ¬ ª ¯ Ξ ► ◄ º ¹ ² ~ ξ € ≈ û â ¨ o 0 ø ¿ < – ø ж ° ± Ψ۝ ¶ $ º ¤ • ◦ № ∑ ξ ζ ∏ ≠ ^_^ γ † ε ï з ® © ¹²³ ō ε ┌ ω § I ۝ù ν ώ x ч ž – △ ¨ √ ¤ ∞ ™ ♈ ♋ ≈ ✽ ☀ ※ ☹ ☺ ™ ♡̷̴̬̩̃̊ ♥̸̨ ♡
·̵·̵̭̌-³-²-ƺ-5-¿-♐-♒-♋-♌-♎-☑-⇆-☎-✆-✉-♊-Δ- ¦ – Ξ- -•-◦"̮–‡–☃-☇-⌣-½-♧-»̶-☹-☺-ф-±-ƾ-▸-◂-♧-₪-"̮ – ▷ ²-°- ◁- εïз-˚̷-™̸ ̮-♡̷̷̷̷̷̷̷ «æ Æ Œ ® © ™ ¿ ? ½ ¼ ¾ ¬ ¨ ¯ ‡ † ¦ ÷ ± § ¤ Þ þ۰•°•۰ – ☐ – ☑ – ♈ – ♉ – ♊ – ♋ – ♌ -♍ – ♎ – ♏ – ♐ – ♑ – ♒ -♓ – ♢ – ♤ – ♦ – ♧ -☇ ☀ -☁ – ☂ – ☃ ℠ ι נ ※°¹²³ → Ψ № ∑ ξ ζ ω ∏√ ∞ ≠ ^_^ = ≈ ♒ ☃ ♥ ♡ ♥͡ ♡̷ ♡̨̐ ♡̷̴̬̩̃̊ ♣ ♧ ♠ ♤ ♦♢ ☎ ☀ ☀̤̣̈̇  ̸ ✆ ✉ ☑ ☹ ☺ ۵ ≈ ⌣ ♥ ✉ ☑ √ ν ✆ ♢ ♤ ♧ ♡ ☂ ♉ ♊ ♍ ♎ ♏ ♑ ♒ ♓ ‪⇆ (•̯͡.•̯͡ Δ Σ Λ Γ Ψ Φ Θ Ξ Ω ☂ ▲ △ ▼ ▽ ► ◄. (•̃͡-̮•̃͡) ☹ ☺ ☆ ★ © ® ™ †   ♂ ♀ ☁ ☇  ⌣  ¼ ½ ¾ ¹²³ º ¹ ² ³ ǐ ǒ ± ÷ ≈ ~ ≠  ‡ ≤ ≥ ‹ › « » [ ] { } Ч б ч ц .ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́. † ₧ Ѓ Г Ґ ґ г ѓ ┌ └ ¬│ ¦ ∞ ∫ ſ ⌂ φ ¿ ∂ Ώ ¢ £ ₤ ¥ $ § ¶ ζ ξ λ εїз \ ∙ · ΄ • ◦ ˚ ° º o … ¨ ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ΅ ^ ˛ – — ‾ ‘ ′ ‚ “ ” ˝ „ ¤ * φ Л јј ‰ ∂ ↓Λ ∂ ½ ¾ ≈ ≠ ≤ ≥ ┌ ┐ └ │┌ ┐└ ☇ © ® ™ ☂ ☃ ☁ ☇ ⌣ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ♒ ♋ ♌ ♎ Σ Λ Γ ☑ ☀ Æ ⇆ ☎ ✆ ✉ ♊ ♏ ♓ ‪Ψ Φ Θ Ξ Ω Π Σ † τ λ ※ ☇ ☀ ♈ ♉ ♊ ♎ ♒ ♓ Δ Σ Λ Γ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♢

٩(-̮̮̃-̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(̮̮̃̃•̃)۶٩(̮̮̃•̃)۶
»̶♥♥> [̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ]> ♥♥« ⌣..
»ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́. ː̗̀☀̤̣̈̇«

ː̗̗̀̀ː̖̖́́♥H̳̿A̳̿V̳̿E̳̿ ̈́A̳̿ ̈́N̳̿I̳̿C̳̿E̳̿ ̈́W̳̿E̳̿E̳̿K̳̿E̳̿N̳̿D̳̿♥ː̗̗̀̀ː̖̖́́
•-̶̶•̸Ϟ•̸ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•̸Ϟ•̸-̶̶•
-̶̶-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•̸ ː̗̀ ː̖́ ː̗̀ ː̖́ •̸Ϟ•̸-̶̶•-̶̶‎
(•͡. •͡ !)ε(•˛.•̃)зε(¬.¬)зε (•̃͡-̮•̃͡)з(•̃o•̃)

AUTOTEKS

. 
*;;*
*;;*;;*
*;;*;*;;*
)|(
(__)
~o)ĢΦΦΦΦÐ~o)МΦ[я̲̅]п!πĜ~o)
:)ϐlєššєϑ:)ǚя:)мöяπΐπƍ
ŵΐšнΐπƍ*…* ǚ*…*нǝνє
:)fůll:)õf:)ǰõч:)and:)fǚπ
☀*G<3Ð •†• ßlє§ŝ(*) Ü*☀

*FM*({})*FM* Good Morning *FM*({})*FM*
*FM*({})*FM* Ĥάνέ a nice ∂ay *FM*({})*FM*
‎ . O:) GÖÐ BLΈSS YºÜ O:)
*JM**JM**JM**JM*(*)*UA**UA**UA**UA**UA**UA**UA*(*)*JM**JM**JM**JM* (*)♣�♣(*)
(*)Ǥ☺☺ϑ(*)
(*)MoRning(*)
(*)♍Ɣ ƜΐƻђΐϞƍ(*)
(*)Ǚ ђƏνЄ ƑǚLL(*)
(*)õƑ ĴõЎ♣:)&:)♣ƑǚϞ(*)
(*)♣ßζЄŝŝЄϑ Ǚř ϑƏЎ♣(*).

:"': :'": ()""()
: ;,,,,; : ( 'o',)
: ;"""; : (")(")
:,,: :,,: E L L O

çέ└ª♏ㆠPαğį ™
({}) ƻЄ♍☺ǥƏ ђƏřΐ♍Ǚ ΐϞϑƏђ:*

♧ǤǑĐ:)ƁĹ€ŠŠ:)ЎÖŮ♧

‎ ̸ǦǿǾǿƌ ({})
=D morning̸ ~o)
~all ♍♈ friends~ ‎ :)~o):)~o):)~o)Have a nice day !!~o):).

‎ «°⌣°.. gδöϑ ♏☺яη!Ng .. °⌣°»

*DJ*º°˚°º *DJ**DJ*º°˚°º *DJ**DJ*º°˚°º *DJ*
           
Ģ☺☺Ď ♏♡®π¡♎ĝ 
           
*DJ*º°˚°º *DJ**DJ*º°˚°º *DJ**DJ*º°˚°º *DJ*

*•.¸˚*•.¸*•.¸☆ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ☆¸.•*˚¸.•*´¸.•*˚
˚*•.¸`*•.¸˚*•.¸.•*˚¸.•*´¸.•*˚
<3•‧::‧※☺ ĞooĐ. Nitezzz ☺※‧::‧•<3
({}) ♥ Ĥɑvė ă Ńicє Đream ♥ ({})
,.•*´¸.•*˙,.•*´˚*•.,˙*•.¸*•.,
,.•*´¸.•*˙,.•*´ ★ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ★ *•.,˙*•.¸*•.,

(*)Ǥ☺☺ϑ(*)
(*)♍õƦϞΐϞƍ ãll (*)

::♣·: “ğØ;)Đ ♏őЯ:DηîiîηĜ·::♣·:
♥ ♥
♥ ♥
♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥. ♥. ♥. ♥
♥. ♥. ♥
♥. ♥

♥. …G0D ϐlєšš y0u ♥
♥. šєєt:) ♥
♥ a nice day ♥
enjoy uяϑ@y O:):D ‎ ‎ ‎ .

♣◄♣►►º♥º:)º♥º◄◄♣►♣
※⌣※※⌣※※⌣※※⌣※※⌣※
ǥơơƉ ♏ơȓƞǃƞǥư
※⌣※※⌣※※⌣※※⌣※※⌣※
♣◄♣►►º♥º:)º♥º◄◄♣►♣

♏☺řŋϊϊϊϊϊńg° •••• INDONESIA…:*❤. <3;;)•*˚*•O:)<3GoD♧:$º°˚(*)˚°º:s♧BL€$$<3:)•*Y:*U*•:*<3 all my friend …………………

♥I
♥may
♥not
♥be
♥the
♥most
♥important
♥person
♥in
♥your
♥LiFE
♥I
♥just
♥hope
♥that
♥when
♥you
♥hear
♥my
♥name
♥you
♥smile
♥&
♥say       
"That's My Friend"

☀̤̣̈̇GoodMorning☀̤̣̈̇
•°••°°••°°••°°••°°••°°◦‎
•°••°°••°°••°°••°°••°°◦‎
☀̤̣̈̇Have aGoodDay☀̤̣̈̇
☀̤̣̈̇GoodMorning☀̤̣̈̇

. :D« =-? bubur anget
((\\__Π ____ lewattt……
/_\_ |_(¤)_I bubuuuurrr ayaAaammmm…

————— 

 __Π____
/________/\  GooD
||田田|門| Π| ⌣♍ơƦйĭƣǤ⌣😀
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (*) hαvξ α йϊςξ ϑαy (*)

§péǡ࣠5EnDiÑg ü
@" " "@ Ä
( 'o', ) CütE
(@)_"_(@) BéÄR..
T0 WishIÑg ü..
˚°º ƍöôϑ m☺Яηīηģº°˚
Have ª…. GR3at d@y all

‎.♧♧°˚˚˚°♧♧°˚˚˚°♧♧
♣♧♣ ♡ ♥ ♡ ♣♧♣ ‎
♡ Ƒriendship is like money,
easier made than kept ♡

‎♧°˚˚˚°Gd Mrning‎ °˚˚˚°♧
Ha√ε a πicε ωεεk επϑ 
♧♧
♣♧♣ ♡ ♥ ♡ ♣♧♣
♧♧°˚˚˚°♧♧°˚˚˚°♧

│―┐
│ (=|
│ /│\
│ Λ
│ “ ”. Don't try this at home

*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*
∂lw∂ys welco♍e D ЛЄΨ
♍orniñб witĥ :
*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*
♥α̲̅ Ş̅♍ile On Ūя̲̅ F̲̅∂ce
♥Love in Ūя̲̅ He∂rt
♥Good Thoughts in
Ūя̲̅ ♍ind
♥W∂r♍ in Ūя̲̅ Н̲̅uб
∂ ñ đ Ū'll
H∂ve ∂Wonderful D∂y
*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*:)*BB*

GOOD
М̅ORNING 









°˚˚˚°♧♧°˚˚˚°♧♧°˚˚˚°
ĞŌĐ•O:)•(*)ßĹЄŠŠ(*)•O:)•¥ŌŬ
({}) ♧°˚˚˚°♧❤ GOOD❤ ♧°˚˚˚°♧({})

*…**CH**CH**CH**…**CH**CH**CH**…**CH**CH**CH**…**CH**…**CH**…*
*…**CH**…**CH**…**CH**…**CH**…**CH**…**…**…**CH**…**CH**…*
*…**CH**CH**CH**…**CH**CH**CH**…**CH**CH**CH**…**CH**…**CH**…*
*…**CH**…**…**…**CH**…**CH**…**CH**…**CH**…**CH**…**…**…*
*…**CH**…**…**…**CH**…**CH**…**CH**CH**CH**…**CH**…**CH**…*
*…**…**…**…**…**…**…**…**…**…**…**…**…**…**…**…**…* ‎

<3•°˚˚°◦(*)G;);)D MORNING(*)◦°˚˚°•<3 ‎ ‎ ‎
❤ HAVE A BLESSED DAY❤

~«:D♏ :)Ȏ:$®;;)ƝÎƝ:*Ɠ:)»~
:)◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►:)
I Löνє ƭhřєє ƭhiπƍš
:)◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►:)
►ƭhє šuπ ►
♣ƒör ƭhє ϑαў♣
►ƭhє мööπ ►
♣ƒör ƭhє π¡tє♣
►aπϑ чou ►
♣ƒörєνєя♣
:)◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►:)
:)*DK*:). :)*DK*:)
. :)(•̯͡.,•̯͡):) :)(•̯͡.,•̯͡):)
:)*DK*:). :)*DK*:)
Y чou<3 απϑ <3мє
:)◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►:)
нανє ªLõνєLў ƭůësϑαў
:)◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►:)
◦°˚˚˚°◦G☺d♡Bl姧◦°y˚˚˚°◦
˚°º♡°• ♒ ϋ ♒ •°.♥

❤ ‎ ǤƱƉ ♏ǿЯπÎπǥ❤
({}) ♓ªVε ą ή!cε ϑªy. ({})
"………..♥…♥
……..♥………..♥
…♥………………..♥
..♥………………….♥
.♥……………………♥… ……♥….♥
♥…………………….♥… ♥…………..♥
.♥…………………….♥.. ……………..♥
..♥…………………….♥. ……………♥
…♥…………………… ♥… ……….♥
…..♥…………………… ……….♥
……..♥………………… ……♥
………..♥…………….. ….♥
……………♥………….. .♥
………………♥……….♥
…………………♥…..♥
………………….♥..♥
……………………♥
……………………♥
…………………..♥

♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣
*…*<3♣Ǥõõϑ♍öřŋΐnƍ♣<3*…*
~o)~o)~o)ϑř¡πƙ•♣•čõƒƒêê~o)~o)~o)
*…*Ĥανє<3ªLõνєLў<3ϑαў*…*
♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣♡♥ǤÖod♡♍ÖƦЛΐЛǤ♡♥

‎ Ģ☺☺Ď PAGI, SELAMAT ♏♡®π¡♎ĝ

‎ ♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣
*…*<3♣Ǥõõϑ♍öřŋΐϞƍ♣<3*…*
~o)~o)~o)ϑř¡πƙ•♣•čõƒƒêê~o)~o)~o)
*…*Ĥανє<3ªLõνєLў<3ϑαў*…*
♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣

*CH* Thëε K*CH*
: *•.¸˚*•.¸*•.¸☆ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ☆¸.•*˚¸.•*´¸.•*˚
˚*•.¸`*•.¸˚*•.¸.•*˚¸.•*´¸.•*˚
<3•‧::‧※☺ ĞooĐ ̈́♏oяninġ ☺※‧::‧•<3
,.•*´¸.•*˙,.•*´˚*•.,˙*•.¸*•.,
,.•*´¸.•*˙,.•*´ ★ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ★ *•.,˙*•.¸*•.,

‎ •°••°°••°°••°°••°°••°°◦
☀̤̣̈̇G:) \=D/ D MOrninGђ☀̤̣̈̇
•°••°°••°°••°°••°°••°°◦‎ •
°••°°••°°••°°••°°••°°◦
☀̤̣̈̇ĦΛ♈Eª NIC3 •̸ DAY☀̤̣̈̇
•°••°°••°°••°°••°°••°°◦

Αώαļ¡ "Ħαяΐ♍µ" δεηƍαη…

∂őά ∂άϞ şєŋγυ♏ãπ
(^_^) :)=D:) (^_^) …

Ľαļυ ταЪυŕΐ δεηƍαη ςìπťα…

'<3". "<3'
'<3"<3'<3''<3'
<3"<3 , <3"<3
'<3"<3'<3''<3'
'<3"<3'
,"
(
)

(*)<3Ħãνę ά ‎ ώõϞ∂έґƒüľ ‎ ĐãƔ<3(*)

‎ (*) <3have a great monday=) HAA>=)HAA>=)HAA>=)
|/ ▼> HAA>=)HAA>=)HAA>=)
|_/ \_ HAA>=)HAA>=)HAA>=)
. *beer*
:D/
<♊ ƙanƥei..:) ({})😉
_/ \_ ToAsT…😀
:D‎​ ωk•k•ωk•k•ωk😀
☺º°ĦдĦдĦд°º☺
‎​Ȏ҅Ƙ  
‎​(y)˙˙ƾ¡¦ĮÞ˙˙(y)
‎​≈Ћį∙∙ĦΊ♢Ħį∙∙ЋΊ≈
‎​:'( ĥϊкζ😥 ĥϊкζ😥
(•̃̾●̮̮̃̾•̃̾) ‎​c(•̃͡-̮•̃͡)ɔ
‎​. \(=|/
ǁ (___Λ,
. ǁ‎​*GL**GL**GL**GL**GL*ǁ
ǁ*PE**PE**PE**PE**PE*ǁ
, , , ,
(oo) ) )@
(,(,,)’_,(,(,,)
, , , ,
(oo) ) )@
(,(,,)’_,(,(,,)
‎​​‎. , , , ,
(oo) ) )@
(,(,,)’_,(,(,,)
.
(.”)> pada kmn
.<II sih org2…???
JL

. (”•̃.•̃) (*) kusihir kau
* bau deh loe… :p

♥aku
♥mungkin
♥banyak
♥salah
♥pada  
♥kamu
♥sengaja
♥atau
♥tidak
♥jadi
♥sebelum
♥masuk
♥ramadhan
♥aku
♥mohon
♥maaf
♥lahir
♥bathin
♥kepadamu
♥kepada
♥semua
♥setulus:)
♥hati
♥ku

♍öЂöN ♍ƏƏF £ƏЂΐЯ ϑƏN ßƏTΐN

❤ ♥  <3   <3 ♥   <3 *  <3  ♥   *
*❤
 *  ♥ * <3 *  <3 ♥  <3  *   ♥      ♥ <3  ‏ ‏ ♥    ♥   <3 *  <3  ♥   *❤
*❤.❤
 * <3  ♥ *<3  * <3   ♥  <3  *   ♥    <3  ♥  ❤
 ♥ <3   <3 ♥    *  <3  ♥   *
*❤
 * <3  ♥ * <3  * <3  ♥   *   ♥  <3    ♥  ❤.❤
 ♥  <3   ♥   <3 *   <3 ♥ <3  *
* hujan ❤ cinta
Dari ku untuk mu….
 * <3  ♥ * ❤ * <3   ♥  <3 *   ♥ <3     ♥<3      <3   ♥  <3   *
♥   <3  *  ♥  <3    <3  ♥    *       <3 *  <3  ♥ .❤.      <3  ♥  ♥  
   ♥ <3   ♥   *  ♥.❤
❤    <3      ❤     ♥   *  ♥ <3  *  ♥ .❤
  <3   ♥    ♥  *  <3    ♥ ♥ * ♥  <3  <3  ♥  <3  *  <3  ♥ <3   *
*❤
❤  *  ♥ *  * <3  ♥ <3  *   ♥      ♥ <3

※♥※♏☺řŋîŋğ♒βÛďďỳ※♥※
º°˚˚°ºĤάνέ ªŊĭŒ Ðάγº°˚˚°º

ºː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́º<3(*)••M♥̸̨R;)NING••(*)<3ºː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́º.

. ¸¸.•°´°•.¸¸.•°´°•.¸.¸.•°´`°•.¸¸
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♓ανε ǻ βlεssεδ ðα♈ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
 °•.¸¸.•°´¨°•.¸¸.•°´¨`°•.¸¸.•°"

♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣
*…*<3♣Ǥõõϑ♍öřŋΐϞƍ♣<3*…*
~o)~o)~o)ϑř¡πƙ•♣•čõƒƒêê~o)~o)~o)
*…*Ĥανє<3ªLõνєLў<3ϑαў*…*
♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣
‎ ‎
-̶̶•-̶̶••τj•-̶̶•-̶ ™
G♥D<3({})<3BLESS<3({})<3Y♥UO:)

♡ ☀ ǤƱƉ ♏ǿЯπÎπǥ ☀ ♡

(*)Ǥ☺☺ϑ(*)
(*)♍õƦϞΐϞƍ(*)
(*)♍Ɣ ƜΐƻђΐϞƍ(*)
(*)Ǚ ђƏνЄ ƑǚLL(*)
(*)õƑ ĴõЎ♣:)&:)♣ƑǚϞ(*)
(*)♣ßζЄŝŝЄϑ Ǚř ϑƏЎ♣(*)
*BE**CH**BE*•*BE**CH**BE*•*BE**CH**BE*•*BE**CH**BE*
*IS**CH**IS*•*IS**CH**IS*•*IS**CH**IS*•*IS**CH**IS*

♧♧°˚˚˚°♧♧°˚˚˚°♧♧
♣♧♣ ♡ good ♥ ‎ ♏☺®ňiňģ ♡ ♣♧♣
 Have a nice day 
♧♧
♣♧♣ ♡ ♥ ♡ ♣♧♣
♧♧°˚˚˚°♧♧°˚˚˚°♧♧

Good morning‎

♡♥__̅_̅̅_̅̅̅ •GOOD• •MORNING• _̅̅̅_̅̅_̅_♥♡
Start Ur Day With Pray And Smile…
Have A Nice Day All

Kupu kupu
:ΞΞ:. , , .:ΞΞ:.
":ΞΞΞ:.¤.:ΞΞΞ:"
:ΞΞΞ¥ΞΞΞ:
":Ξ:-'!'-:Ξ:"

♧♧°˚˚˚°♧♧°˚˚˚°♧♧
♣♧♣ ♡ ♥ ♡ ♣♧♣
 Have a Great Weekend 
♧♧
♣♧♣ ♡ ♥ ♡ ♣♧♣
♧♧°˚˚˚°♧♧°˚˚˚°♧♧
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
‎​º°˚˚°º≈ºsahurº°˚˚°º≈º
(y):)ThäÑKÿ<3ûù<3 vëRýMûÇH =D
☆ †h♌nk γ☺u ☆‎
ǾkªỲ™ o(•̃.•̃)o ŤЂαΏЖŜ
ººKªªY ‎ †♓‪ΑΠK Џ😀
:*Ђèêéñg◦°◦<3◦°◦Ќýù:D
Thëηgkĭüù
◦°˚˚˚:$ ŦĦ@ΠЌ◦=D◦ЧΘЏ :$˚˚˚°◦
†ђąηk ўσυ‎
<3<3 ζ‍‍‍h@nk =D ¥Θµ❤
˚°º♣˚°º♣˚°º♣˚°º♣˚°º♣
♣:)ƭћǟπƙ-Ǚ♣ƭћǟπƙ-Ǚ:)♣
♣:)ƭћǟπƙ-Ǚ♣ƭћǟπƙ-Ǚ:)♣
♣º°˚♣º°˚♣º°˚♣º°˚♣º°˚

†ћªЙк'ς
<3<3:*(y)♈♓ãΩK ΨΘU(y)<3<3(. “⌣”)._
♣ Kamsia ♣ Thank U ♣

ǾkªỲ™ o(•̃.•̃)o ŤЂαΏЖŜ
😉 »¤τЂäήkś¤«;)

..::T♓ªªª ήχ::.;)

♈♓ãΩK Ψ☺U
<3<3 ζ‍‍‍h@nk =D ¥Θµ❤

)ˇ◦°◦≈ τ♓λ∏ĸ γºů ≈◦°◦ˇ;)

☂hαñk ¥øù
☺😉 (y) †♓ª♌ΏЌk γ☀ύU (y)😉 ☺

°♥°◦°◦° τђª♑Ќ µ;)ù ◦°◦
τ♓ÅήK•̃ Ɣ☺ΰ
♣:)ƬЋǞΠƘ-Ǚ♣ƬЋǞΠƘ-Ǚ:)♣
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́†♓‪☆♌k ¤¤¤ γ☺µː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
Th@ñĶ yùÜuÜú..**
‎ΤЋªйк ŷ☺ύ Ŧзяγ mϋ©ђ
==»<3ThAn|«😉 ¥¤u<3«==
˚°º≈ <3:*…☂♓ªΏk ¥♉υ…*::*<3 ≈ º°

Łнªñж γΘΰ §º ♏ùςн.. ;)=D/
° • · ♡·♥ τнänκ чöü ♥·♡ · • °
☺ ☂hαñk ψσù ☺
ˇ◦°◦≈ τ♓λ∏ĸ γºů ≈◦°◦ˇ

☺º°°º☀τhαñk§ ☀º°°º☺
TђƋήK••ƴ<3Ʋ••({})({}) for the info🙂
°•тзήgĸĩυ•°
(*).·.◦†нªηк's◦:D ya
-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•̸Thank You•̸Ϟ•̸-̶̶•-̶ ™
(*)ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́:Thank You:)ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́(*)
😉 »¤τЂäήkś¤«;)
☺°◦°◦°..ŦЋΑИЌ ϔÖЦ..°◦°◦°☺
☺º°°º☀τhαñk§ ☀º°°º☺
ŁнάЙќ ÿσŨ
TђƋήK•ƴ<3Ʋ•({})({}) 4 sђƋrin9
;)»¤τЂäήkś¤«;)
◦°˚˚˚:$ ŦĦ@ΠЌ◦=D◦ЧΘЏ :$˚˚˚°
♈♓ãΩK Ψ☺U

(y):)ThäÑKÿ<3ûù<3<3<3VëRýMûÇH =D

°·♥·♡τнäиκчöü♥·♡·°

;)ζ‍‍♓@♎k;;) =D¥Θµ<3
Τћãήќ's◦°˚˚˚°

ˇ◦°◦≈ τ♓λNĸ γºů ≈◦°◦ˇ
‎:)º°˚°º†♓@ŋǩ ΅ ({})΅ ŷŎŰº°˚°º:)
.;) ..('•.¸( '•. ¸* ¸.•'´)¸.•'´)..
«´¨.¸.<3Thank You<3¸.´¨»
..(¸. •'´(¸.•'´ * '•.¸)'•.¸ ).. :$
o°tε∏gkìíûú°o‎ ‎ o°tε∏gkìíûú°o
º°˚˚°º♏:)ª:)K:)ª:)§:)Ǐ:)♓º°˚˚°º
º°˚˚°º♏§ã♏ã-§ã♏㺰˚˚°º
Ħ̀́̀́̀ǻ̀́:Dħ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́=Dħ̀́̀́̀ǻ̀́<=-Pħ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́=))ħ̀́̀́ǻ̀́<3<3ħ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́
‎​​:DЂƺђƺ‎​​:DЂƺђƺ‎​​:DЂƺђƺ‎​​:DЂƺђƺ..
♓έ‎​​‎​♓έ‎​​‎​♓έ‎​​‎​ "̮♡hϱ♡hϱ♡hϱ♡"̮
‎​:Dн̲̣̣̣̥ǝ̥̥н̣̣̣̝̇̇̇ε̲̣̣̣̥H̲̣̣̣̥є̲̣̥є̲̣̣ =))н̲̣̣̣̥ǝ̥̥н̣̣̣̝̇̇̇ε̲̣̣̣̥H̲̣̣̣̥є̲̣̥є̲̣̣ <=-Pн̲̣̣̣̥ǝ̥̥н̣̣̣̝̇̇̇ε̲̣̣̣̥H̲̣̣̣̥є̲̣̥=D
. =))˘°˘=))˘•˘=D=D˘•˘=))˘°˘=))
=D˘•˘=)) нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘ =))˘•˘=D
=D˘•˘=)) нɑɑ˘°˘нɑɑ˘°˘нɑɑ =))˘•˘=D
. =))˘°˘=))˘•˘=D=D˘•˘=))˘°˘=))‎​​​​‎​. =))˘°˘=))˘•˘=D=D˘•˘=))˘°˘=))
=D˘•˘=)) нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘ =))˘•˘=D
=D˘•˘=)) нɑɑ˘°˘нɑɑ˘°˘нɑɑ =))˘•˘=D
. =))˘°˘=))˘•˘=D=D˘•˘=))˘°˘=))
=)) (•̯͡.•̯͡<3 ♒ђåª•ђåª•ђåª♒ <3(•̯͡.•̯͡ =))
. =)) нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘
./"/ ‎​‎​‎​‎​‎​ нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘ ‎​
_//_ нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘
=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
‎​=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
‎​=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
‎​=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
‎​=-?:D[Н̲̅ªª]:D=-?
ĥǻĥǻ=))=Dĥǻĥǻ:D=Dĥǻĥǻ
Нɑɑ˘°˘нɑɑ˘°˘ ˘°˘нɑɑ˘°˘нɑɑ
нɑɑ. нɑɑ
нɑ
нɑɑ
нɑɑ нɑɑ
˘°˘нɑɑ˘°˘нɑɑ˘°˘

˘°˘нɑɑ˘°˘ ˘°˘нɑɑ˘°˘
˘°˘нɑɑ˘°˘ ˘°˘нɑɑ˘°˘
˘°˘нɑɑ˘°˘. ˘°˘нɑɑ˘°˘
˘°˘нɑɑ˘°˘˘°˘нɑɑ˘°˘
˘°˘˘°˘
‎​:Dн̲̣̣̣̥α̍̍̊H̲̣̣̣̥α̇̇̇̊н̣̣̣̝̇̇̇ɑ̤̥̈̊=) HAA>=)HAA>=)HAA>=)
|/ ▼> HAA>=)HAA>=)HAA>=)
|_/ \_ HAA>=)HAA>=)HAA>=)
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
‎​=))º°˚˚°º≈º=Dнåнåнå=))º°˚˚°º≈º=D
Нĭ°°~нĭ°°~нĭ ~°°нĭ~°°:p••™
♓ĭĭ²°°:) ♓ĭĭ²°°:) ♓ĭĭ²°°:)
=))Kªª……ªª=))K…ªª…Kªª=))™
Щќªќªќªќª =D щќªќªќªќª. \=D/
=)) ♓ªª ♓ªª ♓ªª =))
=D ♓ºº ♓ºº ♓ºº =D
ǻđцћ.. ãмρέ.. àτіτ.. ρέчύτйỳà
=))Шª ꪲ ꪲ κªЌ=))
Ĥϋãá=)) ¤ ĥã=)) ¤ ĥã=)) ¤ ĥã=))
=)) =D =))
♓î²😀 ♓î²😀 ♓î² :p
. ŴåЌåЌååЌ-ΨåЌååЌåЌ
^ ^.
ǩ ǩ ǩǩ ǩǩ
ǩ ǩ ǩǩ ǩǩ
ǩ ǩ ǩǩǩ
ǩ ǩ ǩǩ ǩǩ
ǩǩ.ǩ.ǩǩǩ. ǩǩ

ǩ. ǩ. ǩ. ǩ. ǩ. ǩ
ǩ ǩ. ǩ ǩ. ǩ.ǩ
ǩ. ǩ. ǩ
ǩ ǩ. ǩ ǩ. ǩ ǩ
ǩ. ǩ ǩ. ǩ. ǩ. ǩ

ǩǩǩ ǩǩǩ
ǩǩ ǩǩ
=))ǩǩǩ=))
=))ǩ=))
=))=))
=))ǩ=))
=))ǩǩǩ=))
ǩǩ ǩǩ
ǩǩǩ ǩǩǩ

:D‎​ ωk•k•ωk•k•ωk😀

.   Č î ã ã τ̅ τ̅ …!!
>:O/ 

_/ -(!
;; <,:O ªRg♓>=) ªRg♓>:O ªRg♓>=)
‎​@̤̥̣̈̊̇υ̲̣̥κ̣̝̇ ɑ̤̥̈̊н̣̣̣̝̇̇̇ Ǧ̩̥ε̲̣̣̣̥LΩ̶̣̣̥̇̊ρ̥̥
:OƇŰƌƹƘ•̃#:s•̃Ɖƹħ º°˚

‎​​Guuuuº°˚˚°º.
˚°º.
˚°º..BraKkkk..
Ĝªªªßяũũũũккк =D=))=D!!!

≈Ћį∙∙ĦΊ♢Ħį∙∙ЋΊ≈
. \/ \:D/
__🙂 ^\^ :>//_ . |
// \\ 😐 . /\ . /\
HOOOORRRREEEEEEEEEE!!!

Băƙso…ƀăkso…!!!
. ______,
((\\Π​__|__|
 /_\_|_(),,_I

. 😀 =-? yg aus.. yg aus…
\_ !(O)____(O)__|

. =D ________
((\\Π​_,|| tiii….
/_\_|__()_._| ROTTTIII…!!!

. ⌣_=D
// )),,|| maaay…
().\(). Siommmaaayy…

. 😀 buah dingin…rujak…!!!
\_ |(O)_(O)_.|
Ќîiîk™… =D Ќîiîk™… =)) Ќîiîk™…:D
‎​​Ќîiîk™… =D Ќîiîk™… =)) Ќîiîk™…:D
Ќuuk™… =D Ќuuk™… =)) Ќuuk™…:D
‎​​Ќuuk™… =D Ќuuk™… =)) Ќuuk™…:D
‎​​<3:*•*˚*•:* </3♧<3<3♧</3:*•*˚*•:*❤
«* ;)‎ έ. ♏. ϋ. ǻ. ǻ. č. č. Ħ ;)*»
<3:*•*˚*•:* </3♧<3<3♧</3:*•*˚*•:*❤
*♥ ♏üüüªªª©©♓♓♓♥ :*
   
:* ♏ùûªª©©ĦĦ….
 \.<3) 
._/ \_
:*‎♍uuuªaªa©©hhh‎:p
*muach*
Just wanna say:
❤❤❤. ❤❤❤
❤. ❤. ❤ ❤
❤. ❤. ❤ ❤
❤. ❤ ❤
❤. I ❤
 <3. LOVE ❤
  <3 U ❤
  <3. ❤
   <3. ❤
   <3. ❤
    <3 ❤
    <3❤
     <3
     <3. (y)
     \ :p/
      [<3]
     _/ \_

*IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS*
*IS**IS**IS*<3*CH*<3*IS**IS**IS*<3*CH*<3*IS**IS**IS*
*IS**IS*<3*CH**CH**CH*<3*IS*<3*CH**CH**CH*<3*IS**IS*
*IS**IS*<3*CH**CH**CH**CH*<3*CH**CH**CH**CH*<3*IS**IS*
*IS**IS*<3*CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH*<3*IS**IS*
*IS**IS**IS*<3*CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH*<3*IS**IS**IS*
*IS**IS**IS**IS*<3*CH**CH**CH**CH**CH*<3*IS**IS**IS**IS*
*IS**IS**IS**IS**IS*<3*CH**CH**CH*<3*IS**IS**IS**IS**IS*
*IS**IS**IS**IS**IS**IS*<3*CH*<3*IS**IS**IS**IS**IS**IS*
*IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS*<3*IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS*
*IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS*
❤ ♥  <3   <3 ♥   <3 *  <3  ♥   *
*❤
 *  ♥ * <3 *  <3 ♥  <3  *   ♥      ♥ <3  ‏ ‏ ♥    ♥   <3 *  <3  ♥   *❤
*❤.❤
 * <3  ♥ *<3  * <3   ♥  <3  *   ♥    <3  ♥  ❤
 ♥ <3   <3 ♥    *  <3  ♥   *
*❤
 * <3  ♥ * <3  * <3  ♥   *   ♥  <3    ♥  ❤.❤
 ♥  <3   ♥   <3 *   <3 ♥ <3  *
* hujan❤ cinta
Dariku untukmu….
 * <3  ♥ * ❤ * <3   ♥  <3 *   ♥ <3     ♥<3      <3   ♥  <3   *
♥   <3  *  ♥  <3    <3  ♥    *       <3 *  <3  ♥ .❤.      <3  ♥  ♥  
   ♥ <3   ♥   *  ♥.❤
❤    <3      ❤     ♥   *  ♥ <3  *  ♥ .❤
  <3   ♥    ♥  *  <3    ♥ ♥ * ♥  <3  <3  ♥  <3  *  <3  ♥ <3   *
*❤
❤  *  ♥ *  * <3  ♥ <3  *   ♥      ♥ <3
||  Shower,..
|| . Shower,..
|| \ /. Shower,..
||  
|| . (.)
||  ._/’\_.

‎​. ( | MANTABBB | )
_____ \ \ / /_____
(____ _) \ / (_____)
(_____ ) _)__ (B)__(_ (_____)
(__ ___) )””. ||”” ( (_____)
(_____) __/ / .. \ \_ _(_____)
/_/\_\
Ṁ̭̥̈̅̄ǝ̍̍̍̍̊и̲̮̣̥̅̊τ̩̩̥α̩̩̩̩̥ά̲̣̥α̇̇̇ɑ̤̥̈̊α̣̣̥α̍̍̊α̇̇̇̊ρ̩̩̩̩̥
;;);)♏ªªÑ†ªªPPzz … ‎ ŮůwЄnåKKº°˚ ˚°º Tέέnån ‎º°˚˚°

 ┊❤
┊   ┊   ┊;;)
┊  ┊ .  ┊  ┊
┊ .   . 
┊ ┊   ┊ ┊
┊ :*❤ ┊ (*) ‎ ┊ 
O:)  MAGHRIB  O:)
tlah berkumandang   ┊❤ ┊ 
┊   . ┊   . ┊ ┊
┊  ┊   ┊  ┊. ┊
┊  Selamat Berbuka puasa…  
┊ ┊ ┊  ┊ ┊ 
┊ <3<3❤ ┊ (*) ‎ ┊  ..
.
☁/ \☁. ☁/ \☁


♈ªʼnĝ blom mandi,,,
Mandi dulu,,,!!!!
||  
|| 
|| \ /
|| . 
|| . (.)
||  _/’\_.

ABIS ITU…
~o) 
\😀 /
. ♊ ‎ ‎jangan lupa sarapan ya..🙂
. _/ \_

<3•(*)O:) MET PAGI (y) (y) (y)
*º°˚˚Awali Hari Dengan Senyumº°˚*
◦°˚˚˚°◦G☺d♡Bl姧◦Yoú°˚˚˚°◦
:):):):):):):):):):):):):):):)
*CH*:)*CH*:)*CH**CH**CH*:)*CH*:):):)*CH**CH**CH*
*CH*:)*CH*:)*CH*:):):)*CH*:):):)*CH*:)*CH*
*CH**CH**CH*:)*CH**CH**CH*:)*CH*:):):)*CH*:)*CH*
*CH*:)*CH*:)*CH*:):):)*CH*:):):)*CH*:)*CH*
*CH*:)*CH*:)*CH**CH**CH*:)*CH**CH**CH*:)*CH**CH**CH*
:):):):):):):):):):):):):):):)
.ĢΦΦÐ МΦ[я̲̅]п!πĜ~o)çέ└ª♏ㆠPαğį
.:)*CH*Ħãνę ά ‎ ώõϞ∂έґƒüľ ‎ ĐãƔ*CH*:)

Καπgεπ…..ΚΛΠGΞΠ…..κΛй6ξИ…
♡·♥♏ĩśś ŷ☺ύ ś☺ νзяγ mϋ©ђ♥·♡™
♡·♥Ĺ☺νз ŷ☺ύ ś☺ νзяγ mϋ©ђ♥·♡™
♥·♡ΜιSs,πξξd,Ψαπτ&Lθνξ γθμ♥·♡™

"Ŧΐ♍Є ₣ǑƦ B€D"
:)~o)<3:)~o)<3:)~o)<3:)~o)<3:)~o)<3
()''''''''''()
(= ' O '= ) MIAUW…
(,,)—–(,,) MIAUW…
. <3º˚˚˚♣*…*•·:ǤÕÕD·:•*…*♣˚˚˚º<3
♣*…*º˚˚º:)*MK*:)NÏƬË :)*MK**…*º˚˚º(=|♣
♣*…*º˚˚º:)*MK*:)SΨΕΕ†:)*MK**…*º˚˚º(=|♣
. <3º˚˚˚♣*…*•::ĐЯΈª♏·:•*…*♣˚˚˚º pada kmn
<II. sih org2..?
JL

. (”•̃.•̃) (*) kusihir kau
>
Ϛ Siaaap.. !!
_||
Ȏ҅Ƙ   ♒-̶̶~☺☀̤̣̈̇Ƙ~-̶̶♒ ™
.·.◦†нªηк’s◦ yªª Βя̣̣̥☺
. ǁ (=|>__Λ
. ǁ‎​*GL**GL**GL**GL*ǁ Tidur
. ǁ*PE**PE**PE**PE*ǁ lagi aja dah…
=-? Z̶̲̥̅̊z̶̲̥̅̊Z̲̣̣̣̥z̲̣̥Z̲̣̣̣̥z̲̣̥Z̶̲̥̅̊z̶̲̥̅̊Z̲̣̣̣̥z̲̣̥Z̲̣̣̣̥z̲̣̥Z̶̲̥̅̊z̶̲̥̅̊=-?
. *; ;*
*;;*;;*
*;;*;;*;;*
)|(
(__)
┏̲ ☺º°◦°◦°º☺ΐΐΐΐΐ ┓̲
♒ω̃̃ő:Oω̃̃♒
~yºyº°˚°ºΐΐ Βя̣̣̥☺~
(=|йģάйŧΰќ šάйģάŧ(=|

. __|””””””””””””””i
/_ | Mc D. i
‘-O-“”””””””OO””” .

..__.|””””””””””””””””””””””””””‘””i
/_ || Djakarta Lloyd. |
‘-O-“””””OO”””””””””””””””OO””‘.

. ____________________________
./ | | i i i i i i i i i | .| | |
|”| |””‘””””””‘””””‘”‘| |””‘|
.’-O-“””‘””””””””””””‘””–O”””

|^^^^^^^^^^|ll______
|___|____________ l ‘|”””;..,l___
|____|_…_…___==:|=_|__|…, ]|«
“(@ )'(@ )”””*|(@ )(@ )*****(@)

. @
@
@
@
_______!!___
/ :)). [ \
__________/__/_\___[______\___
\ /
\ /
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Utk status bbm anda:
«̶ː̖́[ş̲̅ι̅e̲̅e̲̅p̅i̲̅и̲̅g̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[b̲̅σ̲̅я̲̅i̲̅и̲̅g̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[ş̲̅i̲̅c̲̅k̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[ι̅α̲̅z̲̅i̲̅и̲̅e̲̅ş̲̅ş̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[σ̲̅u̲τ̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[н̲̅e̲̅α̲̅d̲̅α̲̅c̲̅н̲̅e̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[н̲̅u̲и̲̅g̲̅я̲̅y̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[d̲̅я̲̅i̲̅v̲i̲̅и̲̅g̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[f̲̅α̲̅м̲̅i̲̅ι̅y̅].[τ̲̅i̲̅м̲̅e̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[τ̲̅v̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[b̲̅α̲̅d̲̅].[м̲̅σ̲̅σ̲̅d̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[α̲̅v̅α̲̅i̲̅ι̅α̲̅b̲̅ι̅e̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[b̲̅u̲ş̲̅y̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[ω̲̅σ̲̅я̲̅k̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[c̲̅σ̲̅ι̅e̲̅g̲̅e̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[g̲̅y̅м̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[z̲̅u̲]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[d̲̅и̲̅d̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[ω̲̅σ̲̅я̲̅k̲̅]ː̗̀»̶
«̶ː̖́[αv̅α̲̅i̲̅ι̅α̲̅b̲̅ι̅e̲̅]ː̗̀»̶

Bendera negara2 di dunia
(Ketik kodenya dgn format *kode*, makadi layar chat bbm akan tertampil sbg gambar bendera. Contoh: *ID* = Indonesia)

AF – Afghanistan
AX – Aland Islands
AL – Albania
DZ – Algeria
AS – American Samoa
AD – Andorra
AO – Angola
AI – Anguilla
AQ – Antarctica
AG – Antigua and Barbuda
AR – Argentina
AM – Armenia
AW – Aruba
AC – Ascension Island
AU – Australia
AT – Austria
AZ – Azerbaijan
BS – Bahamas
BH – Bahrain
BB – Barbados
BD – Bangladesh
BY – Belarus
BE – Belgium
BZ – Belize
BJ – Benin
BM – Bermuda
BT – Bhutan
BW – Botswana
BO – Bolivia
BA – Bosnia and Herzegovina
BV – Bouvet Island
BR – Brazil
IO – British Indian Ocean Territory
BN – Brunei Darussalam
BG – Bulgaria
BF – Burkina Faso
BI – Burundi
KH – Cambodia
CM – Cameroon
CA – Canada
CV – Cape Verde
KY – Cayman Islands
CF – Central African Republic
TD – Chad
CL – Chile
CN – China
CX – Christmas Island
CC – Cocos (Keeling) Islands
CO – Colombia
KM – Comoros
CG – Congo
CD – Congo, Democratic Republic
CK – Cook Islands
CR – Costa Rica
CI – Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
HR – Croatia (Hrvatska)
CU – Cuba
CY – Cyprus
CZ – Czech Republic
CS – Czechoslovakia (former)
DK – Denmark
DJ – Djibouti
DM – Dominica
DO – Dominican Republic
TP – East Timor
EC – Ecuador
EG – Egypt
SV – El Salvador
GQ – Equatorial Guinea
ER – Eritrea
EE – Estonia
ET – Ethiopia
FK – Falkland Islands (Malvinas)
FO – Faroe Islands
FJ – Fiji
FI – Finland
FR – France
FX – France, Metropolitan
GF – French Guiana
PF – French Polynesia
TF – French Southern Territories
MK – F.Y.R.O.M. (Macedonia)
GA – Gabon
GM – Gambia
GE – Georgia
DE – Germany
GH – Ghana
GI – Gibraltar
GB – Great Britain (UK)
GR – Greece
GL – Greenland
GD – Grenada
GP – Guadeloupe
GU – Guam
GT – Guatemala
GN – Guinea
GW – Guinea-Bissau
GY – Guyana
HT – Haiti
HM – Heard and McDonald Islands
HN – Honduras
HK – Hong Kong
HU – Hungary
IS – Iceland
IN – India
ID – Indonesia
IR – Iran
IQ – Iraq
IE – Ireland
IL – Israel
IM – Isle of Man
IT – Italy
JE – Jersey
JM – Jamaica
JP – Japan
JO – Jordan
KZ – Kazakhstan
KE – Kenya
KI – Kiribati
KP – Korea (North)
KR – Korea (South)
KW – Kuwait
KG – Kyrgyzstan
LA – Laos
LV – Latvia
LB – Lebanon
LI – Liechtenstein
LR – Liberia
LY – Libya
LS – Lesotho
LT – Lithuania
LU – Luxembourg
MO – Macau
MG – Madagascar
MW – Malawi
MY – Malaysia
MV – Maldives
ML – Mali
MT – Malta
MH – Marshall Islands
MQ – Martinique
MR – Mauritania
MU – Mauritius
YT – Mayotte
MX – Mexico
FM – Micronesia
MD – Moldova
MC – Monaco
ME – Montenegro
MS – Montserrat
MA – Morocco
MZ – Mozambique
MM – Myanmar
NA – Namibia
NR – Nauru
NP – Nepal
NL – Netherlands
AN – Netherlands Antilles
NT – Neutral Zone
NC – New Caledonia
NZ – New Zealand (Aotearoa)
NI – Nicaragua
NE – Niger
NG – Nigeria
NU – Niue
NF – Norfolk Island
MP – Northern Mariana Islands
NO – Norway
OM – Oman
PK – Pakistan
PW – Palau
PS – Palestinian Territory, Occupied
PA – Panama
PG – Papua New Guinea
PY – Paraguay
PE – Peru
PH – Philippines
PN – Pitcairn
PL – Poland
PT – Portugal
PR – Puerto Rico
QA – Qatar
RE – Reunion
RO – Romania
RU – Russian Federation
RW – Rwanda
GS – S. Georgia and S. Sandwich Isls.
KN – Saint Kitts and Nevis
LC – Saint Lucia
VC – Saint Vincent the Grenadines
WS – Samoa
SM – San Marino
ST – Sao Tome and Principe
SA – Saudi Arabia
SN – Senegal
RS – Serbia
SC – Seychelles
SL – Sierra Leone
SG – Singapore
SI – Slovenia
SK – Slovak Republic
SB – Solomon Islands
SO – Somalia
ZA – South Africa
GS – S. Georgia and S. Sandwich Isls.
ES – Spain
LK – Sri Lanka
SH – St. Helena
PM – St. Pierre and Miquelon
SD – Sudan
SR – Suriname
SJ – Svalbard Jan Mayen Islands
SZ – Swaziland
SE – Sweden
CH – Switzerland
SY – Syria
TW – Taiwan
TJ – Tajikistan
TZ – Tanzania
TH – Thailand
TG – Togo
TK – Tokelau
TO – Tonga
TT – Trinidad and Tobago
TN – Tunisia
TR – Turkey
TM – Turkmenistan
TC – Turks and Caicos Islands
TV – Tuvalu
UG – Uganda
UA – Ukraine
AE – United Arab Emirates
UK – United Kingdom
US – United States
UM – US Minor Outlying Islands
UY – Uruguay
SU – USSR (former)
UZ – Uzbekistan
VU – Vanuatu
VA – Vatican City State (Holy See)
VE – Venezuela
VN – Viet Nam
VG – British Virgin Islands
VI – Virgin Islands (U.S.)
WF – Wallis and Futuna Islands
EH – Western Sahara
YE – Yemen
YU – Yugoslavia (former)
ZM – Zambia
ZR – Zaire – See CD Congo, Democratic Republic
ZW – Zimbabwe

Garis2


▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲
▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲
✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△
▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́
ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́
☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇
☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇☀̤̣̈̇
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

AUTO huruf china.
(Di sini tertampil kotak2 hitam, tetapi jika di copy paste ke layar chat bbm akan tertera sebagai gambar)
mangkok bakso pisang kembang2kelopak kembang kanada kbg4klopak cherry rose amplop buka jam lilin sepeda menwomen free bianglala dua cinta cemara kapal arah angin video ikan kuda buldogkbg biruelang kaleng krupuk bola salju kriting item mata apel anjing1 anjing2 arah atas amplop pintu/kotak kayu lonceng celana pinguin muka menyon balon dua nada gelas toast muka dlm amploptetes air payung muka sakit rambu layar dipantai nada roti siput pensil kunci pas surat cinta pesawat ‎​mobil rumah bunga biru matahari kembang hijau gunung kursi roda
palang merah org stgah badan
bulan sabit  : xmaz tree.  : lipztick.  : eatink
 : tart.  : jeanz.  : wine  : fax.  :skate : kaget  : gift.  : bell.  : goin down  : torch.  : door.  : sleep  : soccer.  : money.  : tanda baca  : tenniz.  : comp.  : lozt connection  : bazketball.  : wrench.  : rain dropz  : sedan.  : pencil.  : kentut  : buz.  : clock.  : gronjalan  : ship.  : cup.  : gamma  : traffic.  : watch.  : alpha
 : movie.  : wave.  : shirt  : game.  : buildink.  : wallet  : muzic.  : up down.  : watch  : televizion.  : left right.  : keringeten  : camera.  : chineze letterz  : love letter.  : warnink : ring.  : recycle.  : melet : love.  : runnink.  : ngamuk  : burger.  : clip  : № smokin.  : mountain  : smokin.  : 4cloverz  : handicaped.  : cherry  : bike.  : tulip  : toilet.  : banana  : free.  : apple  : ok.  : two cloverz  : peace.  : canada  : fizh.  : onigiri  : horze.  : cupcakez  : pig.  : drink  : dog.  : bowl  : cat.  : bread ‎ ‎ ‎ : foot.  : snail  : flower.  : chick  : cake.  : penguin

Huruf Arab
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
(Assalamu ‘alaikum Wr. Wb )

وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
(Wa ‘alaikum salam Wr. Wb )

وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
(Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb )

اَهْلاًوَسَهْلاً (ahlan wa sahlan)

اَللّهُ اَكْبَرُ (Allahu Akbar)

اَلْحَمْدُلِلّهِ (Alhamdulillah)

اَللّهُ (Allah)

آمينَ (amin)

اَسْتَغْفِرُ اَللّهَ (Astaghfirullah)

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (Bismillahirrahmanirrahim)

بَارَكَ اللّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ
(Do’a untuk Pengantin)

حَلاَلً (halal)

حَرَمً (haram)

اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَجِعُوْنَ
(innalillahi wa inna ilaihi raaji’uun)

اِ نْ شَآ ءَ اللّهُ (insya Allah)

جَزَاكَ اللّهُ (jazakallah)

جَزَاكِ اللّهُ (jazakillah)

جَزَاكُمُ اللّهُ (jazakumullah)

لاَ هَوْلَ وَلاَ قُوَّتَ اِلاَّبِاللّهِ
(laa haula wa laa quwwata illa billah)

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّهُ (laa ilaaha illallah)

مَاشَآءَاللّهُ (masya Allah)

سُبْحَانَ اللّهُ (subhanallah)

اَللّهُ اَكْبَرُ، اَللّهُ اَكْبَرُ، اَللّهُ اَكْبَرُ، لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّهُ اَللّهُ اَكْبَرُ، اَللّهُ اَكْبَرُ، وَلِلّهِ الْحَمْدِ (lafadz takbiran

30 thoughts on ““AutoText, Huruf & Simbol utk Blackberry Messenger”

  • Bagus banged tinggal di Copy Deh
   “………..♥…♥
   ……..♥………..♥
   …♥………………..♥
   ..♥………………….♥
   .♥……………………♥… ……♥….♥
   ♥…………………….♥… ♥…………..♥
   .♥…………………….♥.. ……………..♥
   ..♥…………………….♥. ……………♥
   …♥…………………… ♥… ……….♥
   …..♥…………………… ……….♥
   ……..♥………………… ……♥
   ………..♥…………….. ….♥
   ……………♥………….. .♥
   ………………♥……….♥
   …………………♥…..♥
   ………………….♥..♥
   ……………………♥
   ……………………♥
   …………………..♥

 1. Your dinner guests will secretly wonder how possibly you be capable of so effortlessly present such a lovely table setting,
  while cooking a great meal, and managing to look calm and collected in the
  process. It is also employed in ovens so that the roasts might be
  browned for some time. Since the inception decades ago, today’s Ricci Argentieri artisans still deliver a similar high standard and flawless silverware because the founding silversmiths.

 2. اَللّهُ اَكْبَرُ، اَللّهُ اَكْبَرُ، اَللّهُ اَكْبَرُ، لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّهُ اَللّهُ اَكْبَرُ، اَللّهُ اَكْبَرُ، وَلِلّهِ الْحَمْدِ

 3. Ping balik: Tulisan atau Simbol Unik BlackBerry « Suprizal Tanjung's Surau

 4. Ping balik: Mengenal BlackBerry Lebih Dekat « Suprizal Tanjung's Surau

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

%d blogger menyukai ini: